Condicions Generals de la reserva

Aquestes condicions generals de reserva son d’aplicació a les reserves tramitades mitjançant la web www.albergvallparadis.cat ( en endavant el “web”) i suposa l’acceptació d’un contracte de prestació de serveis entre la persona o entitat que fa la reserva (en endavant la “persona usuària”) i:

 • UTE Fupar Prodis l’Alberg de Vallparadís (en endavant, “l’Alberg de Vallparadís”)
 • Domicili: Plaça del Tint, 6, 08224, Terrassa
 • CIF: U67604645
 • Telèfon: 930 022 585
 • Informació i reserves: info@albergvallparadis.cat

Acceptació

La sol·licitud I la tramitació de reserves en aquest Web suposen l’acceptació plena i incondicional de l’avís legal, de les condicions d´Ús i de la política de privacitat del web, conjuntament amb les condicions de tarifes i les condicions generals de contractació.

S’aconsella la lectura d’aquestes condicions abans de sol·licitar o formalitzar la teva reserva i cada vegada que accedeixi al nostre web, ja que aquestes condicions poden ser objecte de canvis, modificacions, addendes o supressions en el seu contingut.

Normativa Legal

Aquestes condicions generals estan subjectes a allò que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com tota la normativa turística vigent que resulti d’aplicació i, de forma subsidiària, el Codi Civil i el Codi de Comerç.

Condicions

La formalització de les reserves fetes des d’aquest web estan subjectes a les condicions que es detallen a continuació.

En acceptar, la persona usuària manifesta:

 • Ser major d’edat i tenir la capacitat legal per a formalitzar la reserva, manifestant alhora que entén i compren la totalitat de les condicions que aquí es detallen.
 • Que les dades que introdueix en formalitzar la reserva es corresponen amb la realitat i són complets.
 • Que confirma la reserva sol·licitada, en les dates i pel número de persona indicats
 • Que es compromet al compliment de les normes contingudes al Reglament d’Ús de l’Alberg i Reglament d’Ús de la Sala Polivalent, i qualsevol altra norma publicada al web o informada pel personal de l’Alberg.

Reserva

La reserva s’entén feta per a aquells serveis sol·licitats en el moment de fer la petició, formalitzant-se principalment en idioma català, podent-se fer també en els idiomes disponibles al web.

La sol·licitud i formalització de la reserva implica la total acceptació per part de la persona usuària de totes les condicions generals, com a part indissociable de la reserva i de les condicions tarifàries i de legislació aplicables en el moment de la reserva.

La persona usuària accepta que l’Alberg de Vallparadís no assumeix cap obligació ni responsabilitat per aquells serveis no inclosos en el web ni prestats directament.

Com fer la reserva?

1/ En primer lloc cal fer la reserva i pagament del 50% del total de l’estada mitjançant aquesta pàgina web, de forma prioritària. En cas de no poder fer el pagament pel web, es pot fer la reserva i pagament mitjançant els següents canals:

 • Per correu electrònic i pagament per transferència bancària.
 • Reserva al mateix Alberg i pagament en metàl·lic o per targeta bancaria.

2/ Cal esperar la confirmació de la reserva i de la recepció del pagament de la bestreta. Confirmada la reserva s’entenen acceptades les condicions generals i les particulars que s’hagin acordat de forma individualitzada, en el seu cas.

La resta de la reserva es cobrarà en el moment d’entrada o check in i la resta de despeses que es generin durant l’estada es facturaran en moment de la sortida o check out.

La consulta de disponibilitat de places lliures no suposa la contractació d’una reserva, havent de complir els requisits assenyalats al web i en aquestes condicions per formular correctament la petició de reserva, resultant imprescindible la confirmació d’aquesta per part de l’Alberg.

Cancel·lació de la reserva

Cancel·lació de reserva individual o reserves de menys de 10 persones

Es podrà cancel·lar la reserva  sense cap cost abans dels 5 dies hàbils anteriors a la data d’inici de l’estada. En aquest cas es retornarà la totalitat de l’import abonat en concepte de reserva, corresponent al 50% del preu total de l’estada.

Si la cancel·lació es fa dins dels 5 dies hàbils anteriors a la data d’inici de l’estada, no es retornarà el preu abonat en la reserva.

Si la cancel·lació es fa el mateix dia d’inici de l’estada, hi haurà l’obligació d’abonar la totalitat de l’estada.

Si l’import de la reserva es va pagar mitjançant transferència bancària, la devolució es farà pel mateix sistema amb abonament al compte des del qual es va fer la transferència de la reserva, sempre que el titular o contractant de la reserva no indiqui un altre mitjà de devolució.

Si l’import de la reserva es va ingressar per un altre mitjà de pagament, s’atendrà a allò que indiqui el titular o el contractant de la reserva per a la seva devolució.

Cancel·lació de reserva pels grups (reserves de més de 10 persones)

Els grups podran cancel·lar les reserves sense cap cost abans dels  10 dies hàbils anteriors a la data d’inici de l’estada amb retorn l’import de la bestreta feta en concepte de reserva.

Per les cancel·lacions de grups que es facin dins dels 10 dies hàbils anteriors al dia d’inici de l’estada, no es retornarà el preu abonat en la reserva.

Si la cancel·lació es fa el mateix dia d’inici de l’estada, hi haurà l’obligació d’abonar la totalitat de l’estada.

Per cancel·lar una reserva s’ha de comunicar obligatòriament mitjançant un correu electrònic adreçat a info@albergvallparadis.cat De no rebre cap correu comunicant la cancel·lació, no es farà retorn de cap import abonat en concepte.

En els casos de reserves fetes a través del portal de reserves de Xanascat o altres plataformes de reserves online, s’aplicaran les condicions de cancel·lació que especifiquin aquests altres operadors.

Si l’import de la reserva es va pagar mitjançant transferència bancària, la devolució es farà pel mateix sistema amb abonament al compte des del qual es va fer la transferència de la reserva, sempre que el titular o contractant de la reserva no indiqui un altre mitjà de devolució.

Si l’import de la reserva es va ingressar per un altre mitjà de pagament, s’atendrà a allò que indiqui el titular o el contractant de la reserva per a la seva devolució.

Consideracions

Llevat que s’indiqui una altra cosa, l’entrada a l’Alberg o check in es farà el dia d’arribada previst a partir de les 14h i la sortida o check out el darrer dia de la reserva abans de les 11h.

Els preus que s’indiquen al web són preus amb l’IVA inclòs.

La moneda acceptada per fer les transaccions econòmiques a l’Alberg és l’Euro (€), sigui quina sigui la procedència de les persones alberguistes.

Les condicions, preus i mitjans de pagament acceptats són els indicats en aquest apartat i en la informació contingut al web.

Qualsevol aspecte a millorar, correccions, suggeriments o queixes, les persones alberguistes hauran de comunicar-ho de forma tan immediata com sigui possible al personal de l’Alberg per a l’adopció de les oportunes mesures.

Les persones usuàries autoritzen expressament a l’Alberg a realitzar els càrrecs previstos en les condicions de la tarifa i a tots aquells derivats de les transaccions derivades de la reserva o cancel·lació d’aquesta, acceptant com a mitjà de pagament aquell que hagi proporcionat inicialment per a fer el pagament de la reserva.

En tot cas, i si el pagament s’hagués fet per un mitjà no electrònic, se sol·licitarà a la persona usuària l’abonament de les quantitats pendents derivades de les situacions descrites en el punt anterior.

Les tarifes aplicables a les estades i serveis bàsics i complementaris estan publicades al web i seran objecte d’actualització i modificació puntuals.

Totes les operacions en les quals es demana o s’utilitzen dades personals o bancàries es realitzen en un entorn segur, en un servidor basat en la tecnologia de seguretat estendard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació transmesa és xifrada a través de la xarxa.

Desistiment

Segons allò previst als articles 97.1.i) i 103 l) del RDL 1/2007, no assisteix el dret de desistiment a les persones usuàries pel que fa a les reserves efectuades.

Nul·litat

Si alguna de les condicions aquí descrites es declarés total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta declaració afectarà només a la condició o part que expressament es determini en la resolució, subsistint íntegrament la resta de condicions, tenint-se com a no posada la condició nul·la o ineficaç.

Jurisdicció

Aquest contracte es regirà per la llei espanyola i catalana vigents i per totes les normes que li son d’aplicació per raó de la matèria i del territori. Qualsevol controvèrsia es podrà sotmetre a la jurisdicció i competència dels jutjats competents del domicili fiscal de l’Alberg, renunciant expressament la persona usuària al seu fur jurisdiccional, en el seu cas.

You don't have permission to register