Avís Legal

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de UTE Fupar L’Alberg de Vallparadís l’Alberg de Vallparadís (en endavant, l’Alberg de Vallparadís) a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom empresa: UTE Fupar L’Alberg de Vallparadís L’Alberg de Vallparadís
Domini: albergvallparadis.cat
Domicili: Plaça del Tint 6, 08224 Terrassa (Barcelona)
Correu electrònic de contacte: info@albergvallparadis.cat
 CIF: U67604645

Persones usuàries

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

Ús correcte de l’espai web

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’aquest amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L’Alberg de Vallparadís presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de L’Alberg de Vallparadís o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix, (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que L’Alberg de Vallparadís ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l‘Alberg de Vallparadís dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’Alberg de Vallparadís es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l‘Alberg de Vallparadís no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació

L’Alberg de Vallparadís conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment, l‘Alberg de Vallparadís no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’Alberg de Vallparadís no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

En qualsevol cas, l‘Alberg de Vallparadís no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de l‘Alberg de Vallparadís o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l‘Alberg de Vallparadís.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l‘Alberg de Vallparadís.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de l‘Alberg de Vallparadís.

Règim de responsabilitat

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web per la seva part i l‘Alberg de Vallparadís està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra l‘Alberg de Vallparadís basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a l‘Alberg de Vallparadís amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de L’Alberg de Vallparadís pel funcionament del web:

L’Alberg de Vallparadís exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a l‘Alberg de Vallparadís.

Responsabilitat de l’Alberg de Vallparadís per enllaços des del web:

L’Alberg de Vallparadís declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pugui accedir per enllaç des d’aquest, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

Protecció de dades

En compliment del que disposa el RGPD Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal UE 2016/679 de 25 d’abril de 2018 i la Llei Orgànica 3/2018 de 6 de desembre, l‘Alberg de Vallparadís informa els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin a l’emplenar les butlletes o requeriments de contacte (formularis diversos a la nostra web), es recolliran en fitxers responsabilitat de l‘Alberg de Vallparadís i seran tractades amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que l‘Alberg de Vallparadís ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers, amb l’excepció de l’administració pública competent en l’exercici de les seves funcions legals o normatives escaients. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Alberg de Vallparadís no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Drets en relació amb les seves dades personals

  • Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.
  • Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@albergvallparadis.cat acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Modificacions

L’Alberg de Vallparadís es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que L’Alberg de Vallparadís disposi d’enllaços cap a altres llocs d’Internet, l‘Alberg de Vallparadís no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l‘Alberg de Vallparadís assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

L’Alberg de Vallparadís es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions General és d’ús.

Generalitats

L’Alberg de Vallparadís perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

L’Alberg de Vallparadís podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, l‘Alberg de Vallparadís, a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usua ri per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, l‘Alberg de Vallparadís i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de TERRASSA.

You don't have permission to register